Το Προ­σφυ­γι­κό μας Σω­μα­τείο, ιδρύ­θη­κε το 1986. Οι στό­χοι του - σύμ­φω­να με το κα­τα­στα­τι­κό - είναι η δια­τή­ρη­ση της μνή­μης του κα­τε­χό­με­νου χω­ριού μας και η καλ­λιέρ­γεια του πόθου για επι­στρο­φή στους νε­ό­τε­ρους, ο αγώ­νας για επι­στρο­φή στα σπί­τια μας, και η βο­ή­θεια ανα­ξιο­πα­θού­ντων συγ­χω­ρια­νών μας στα πλαί­σια των δυ­να­το­τή­των μας, η δια­τή­ρη­ση της οντό­τη­τας της κοι­νό­τη­τας μας μέχρι να δη­μιουρ­γη­θούν οι συν­θή­κες για επι­στρο­φή στις πα­τρο­γο­νι­κές μας εστί­ες.

Τα πρώτα χρό­νια δώ­σα­με το βάρος των προ­σπα­θειών μας στον εντο­πι­σμό , την επα­να­σύν­δε­ση και την ορ­γά­νω­ση των προ­σφύ­γων συγ­χω­ρια­νών μας που βρί­σκο­νται δια­σκορ­πι­σμέ­νοι σε όλο το ελεύ­θε­ρο τμήμα του νη­σιού καθώς και στο εξω­τε­ρι­κό όπου με­τα­νά­στευ­σαν το 1974.

Κατά την διάρ­κεια των -- χρό­νων ζωής του το σω­μα­τείο μας έχει να επι­δεί­ξει ένα με­γά­λο και ποιο­τι­κό κατά την άποψή μας έργο (ιδιαί­τε­ρα αν λη­φθεί υπόψη ότι όλοι ερ­γα­ζό­μα­στε επί εθε­λο­ντι­κής βάσης κλέ­βο­ντας αρ­κε­τό από τον χρόνο μας που στην ση­με­ρι­νή εποχή της τα­χύ­τη­τας είναι πο­λυ­τι­μό­τα­τος). Το έργο αυτό, σε ετή­σια βάση, συ­νί­στα­ται από τις εξής δρα­στη­ριό­τη­τες σε γε­νι­κές γραμ­μές.

 • Διορ­γά­νω­ση δύο συ­νε­στιά­σε­ων.
 • Μία εκ­δρο­μή για συ­ντα­ξιού­χους.

Επίσης έχουμε στο ενερ­γη­τι­κό μας: 

 • Δύο εκ­δό­σεις για το Κα­πού­τι, (μία λα­ο­γρα­φι­κού και μία γε­νι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου).
 • Κα­τα­γρα­φή όλων τον κα­τοί­κων του χω­ριού μας κατά το 1974.
 • Βρί­σκε­ται δε υπό εξέ­λι­ξη η κα­τάρ­τι­ση και έκ­δο­ση κα­τα­λό­γου όλων των προ­σφύ­γων από το Κα­πού­τι με διευ­θύν­σεις και τη­λέ­φω­να.

Αφού λοι­πόν πε­τύ­χα­με τον πρώτο στόχο στρέ­ψα­με το κύριο βάρος των ενερ­γειών και δρα­στη­ριο­τή­των μας προς την νε­ο­λαία γιατί είναι βαθιά μας πε­ποί­θη­ση ότι για να μπο­ρέ­σου­με να δια­τη­ρη­θού­με ως οντό­τη­τα στο πέ­ρα­σμα του χρό­νου θα πρέ­πει να ορ­γα­νώ­σου­με και να κερ­δί­σου­με την νε­ο­λαία. Επί­σης έχου­με εντεί­νει την κοι­νω­νι­κή μας προ­σφο­ρά, στα πλαί­σια βέ­βαια των οι­κο­νο­μι­κών μας δυ­να­το­τή­των.
Με χαρά δε δια­πι­στώ­νου­με ότι το έργο αυτό άρ­χι­σε να απο­δί­δει καρ­πούς και μπο­ρού­με να σας δια­βε­βαιώ­σου­με ότι, έχου­με ενερ­γό νε­ο­λαία που αριθ­μεί γύρω στα 100 άτομα.

Κατά την διάρ­κεια των εκ­παι­δευ­τι­κών εκ­δρο­μών και κα­τα­σκη­νώ­σε­ων το βάρος μας επι­κε­ντρώ­νε­ται στα εξής:

 • Επι­σκέ­ψεις και ξε­να­γή­σεις σε αρ­χαιο­λο­γι­κούς, ιστο­ρι­κούς και μεί­ζο­νος πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής ση­μα­σί­ας χώ­ρους.
 • Ερ­γα­στή­ρια και συ­ναυ­λί­ες Πα­ρα­δο­σια­κής Κυ­πρια­κής Μου­σι­κής.
 • Ανα­βί­ω­ση της Πα­ρα­δο­σια­κής Λαϊ­κής Τέ­χνης της κα­τα­σκευ­ής ψα­θιών, που αν­θού­σε στο κα­τε­χό­με­νο σή­με­ρα χωριό μας.
 • Πα­ρου­σί­α­ση αρ­κε­τών θε­μά­των για το κα­τε­χό­με­νο Κα­πού­τι.
 • Πα­ρου­σί­α­ση πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών, Ιστο­ρι­κών και λα­ο­γρα­φι­κών θε­μά­των.
 • Συ­ζη­τή­σεις για τα σύγ­χρο­να προ­βλή­μα­τα της νε­ο­λαί­ας.
 • Γνω­ρι­μία με το πε­ρι­βάλ­λον, τους κα­τοί­κους και την λαϊκή πα­ρά­δο­ση των χώρων τους οποί­ους επι­σκε­πτό­μα­στε ή κα­τα­σκη­νώ­νου­με.
 • Καλ­λιέρ­γεια της για ατο­μι­κή και συλ­λο­γι­κή κοι­νω­νι­κή προ­σφο­ρά.

Καλ­λιέρ­γεια της διά­θε­σης για αντί­στα­ση και αγώνα μέχρι την επι­στρο­φή.

Επικοινωνία

Κοντέας 9Α, 2114 - Κυβερνητικός Οικισμός Αθαλάσσας
+357 99482257 (Αντρέας Τουμασής)