Το Σω­μα­τείο Νεολαί­ας «Ελεύ­θε­ρο Κα­πού­τι» ιδρύ­θη­κε στις 15 Ιου­λί­ου του 2001 στην Γα­λά­τα το οποίο επι­διώ­κει μη κερ­δο­σκο­πι­κούς, μη κομ­μα­τι­κούς και μη κυ­βερ­νη­τι­κούς σκο­πούς.

Οι σκο­ποί του σω­μα­τεί­ου είναι:

  • Η επι­στρο­φή στο Κα­πού­τι, σε συν­θή­κες δη­μο­κρα­τί­ας, ελευ­θε­ρί­ας και ασφά­λειας.
  • Η δια­τή­ρη­ση της μνή­μης του κα­τε­χό­με­νου μας χω­ριού, ο εντο­πι­σμός και η σύ­σφι­ξη των σχέ­σε­ων των νέων, οι οποί­οι κα­τά­γο­νται από αυτό, και η δια­τή­ρη­ση της νε­ο­λαί­ας ως δρών ορ­γα­νω­μέ­νο σύ­νο­λο, μέχρι την δη­μιουρ­γία των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για ελευ­θε­ρία και επι­στρο­φή στην κα­τε­χό­με­νη γη μας.
  • Η προ­βο­λή του πο­λι­τι­σμού μας και η δια­τή­ρη­ση και η αξιο­ποί­η­ση της πο­λι­τι­στι­κής μας κλη­ρο­νο­μιάς.
  • Η καλ­λιέρ­γεια του πνεύ­μα­τος αγά­πης προς τους συ­ναν­θρώ­πους μας.
  • Η προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος και η ανά­πτυ­ξη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής συ­νεί­δη­σης.
  • Η πα­ρο­χή βο­ή­θειας σε συγ­χω­ρια­νούς μας.

Το Σωματείο Νεολαίας διοργανώνει επίσης και διάφορες δραστηριότητες όπως:

Δύο εκ­δρο­μές για παι­διά και νέους

Κα­τα­σκή­νω­ση για παι­διά και νέους

Τε­λε­τή γνω­ρι­μί­ας και τίμησης για τους τε­λειό­φοι­τους της μέσης εκ­παί­δευ­σης.

Ανα­λυ­τι­κά, οι δρα­στη­ριό­τη­τές μας που αφο­ρούν στους νέους έχουν ως ακο­λού­θως:

Θε­ρι­νή κα­τα­σκή­νω­ση διάρ­κειας 7 ημε­ρών η οποία χω­ρί­ζε­ται σε μια πε­ρίοδο στην οποία συμ­με­τέ­χουν 50 πε­ρί­που νέοι.
Κατά τη διάρ­κεια της κατασκήνωσης οι νέοι πα­ρα­κο­λου­θούν και συμ­με­τά­σχουν σε προ­γράμ­μα­τα και ερ­γα­στή­ρια που έχουν ως κύριο άξονα την γνω­ρι­μία με το κα­τε­χό­με­νο χωριό μας, την πα­ρά­δο­ση, τον πο­λι­τι­σμό, τις ιστο­ρι­κές μνή­μες και την καλ­λιέρ­γεια των ηθι­κών αξιών.

Δύο εκ­δρο­μές κάθε χρόνο με ψυ­χα­γω­γι­κό και εκ­παι­δευ­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα που εξυ­πη­ρε­τούν τους πιο πάνω στό­χους καθώς και τη γνω­ρι­μία με τις φυ­σι­κές ομορ­φιές και τους αρ­χαιο­λο­γι­κούς χώ­ρους του ελεύ­θε­ρου τμή­μα­τος της πα­τρί­δας μας.

Τι­μη­τι­κή εκ­δή­λω­ση για τους εκά­στο­τε τε­λειό­φοι­τους της μέσης εκ­παί­δευ­σης κατά την οποία τους απο­δί­δο­νται τι­μη­τι­κές πλα­κέ­τες και γί­νε­ται δε­ξί­ω­ση με σκοπό την γνω­ρι­μία και την σύν­δε­ση με­τα­ξύ τους αλλά και με το σω­μα­τείο μας με τον τρόπο που λει­τουρ­γεί.

Δια­γω­νι­σμός ανά­με­σα στους νέους για Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη κάρτα με θέμα το κα­τε­χό­με­νο χωριό μας η οποία απο­στέλ­λε­ται σε όλους τους συγ­χω­ρια­νούς μας στην Κύπρο και το εξω­τε­ρι­κό.

Όλες οι πιο πάνω εκ­δη­λώ­σεις είναι κατά το με­γα­λύ­τε­ρό τους μέρος επι­χο­ρη­γη­μέ­νες από το Σω­μα­τείο μας γιατί στό­χος μας είναι η όσο το δυ­να­τό μα­ζι­κό­τε­ρη συμ­με­το­χή.

Κοντέας 9Α, 2114 - Κυβερνητικός Οικισμός Αθαλάσσας