Προσφυγικό Σωματείο

Το Προ­σφυ­γι­κό μας Σω­μα­τείο, ιδρύ­θη­κε το 1986. Οι στό­χοι του – σύμ­φω­να με το κα­τα­στα­τι­κό – είναι η δια­τή­ρη­ση της μνή­μης του κα­τε­χό­με­νου χω­ριού μας και η καλ­λιέρ­γεια του πόθου για επι­στρο­φή στους νε­ό­τε­ρους, ο αγώ­νας για επι­στρο­φή στα σπί­τια μας, και η βο­ή­θεια ανα­ξιο­πα­θού­ντων συγ­χω­ρια­νών μας στα πλαί­σια των δυ­να­το­τή­των μας, η δια­τή­ρη­ση της οντό­τη­τας της κοι­νό­τη­τας μας μέχρι να δη­μιουρ­γη­θούν οι συν­θή­κες για επι­στρο­φή στις πα­τρο­γο­νι­κές μας εστί­ες.

Τα πρώτα χρό­νια δώ­σα­με το βάρος των προ­σπα­θειών μας στον εντο­πι­σμό , την επα­να­σύν­δε­ση και την ορ­γά­νω­ση των προ­σφύ­γων συγ­χω­ρια­νών μας που βρί­σκο­νται δια­σκορ­πι­σμέ­νοι σε όλο το ελεύ­θε­ρο τμήμα του νη­σιού καθώς και στο εξω­τε­ρι­κό όπου με­τα­νά­στευ­σαν το 1974.

Κατά την διάρ­κεια των — χρό­νων ζωής του το σω­μα­τείο μας έχει να επι­δεί­ξει ένα με­γά­λο και ποιο­τι­κό κατά την άποψή μας έργο (ιδιαί­τε­ρα αν λη­φθεί υπόψη ότι όλοι ερ­γα­ζό­μα­στε επί εθε­λο­ντι­κής βάσης κλέ­βο­ντας αρ­κε­τό από τον χρόνο μας που στην ση­με­ρι­νή εποχή της τα­χύ­τη­τας είναι πο­λυ­τι­μό­τα­τος). Το έργο αυτό, σε ετή­σια βάση, συ­νί­στα­ται από τις εξής δρα­στη­ριό­τη­τες σε γε­νι­κές γραμ­μές.

 • Διορ­γά­νω­ση δύο συ­νε­στιά­σε­ων.
 • Μία εκ­δρο­μή για συ­ντα­ξιού­χους.

Επίσης έχουμε στο ενερ­γη­τι­κό μας: 

 • Δύο εκ­δό­σεις για το Κα­πού­τι, (μία λα­ο­γρα­φι­κού και μία γε­νι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου).
 • Κα­τα­γρα­φή όλων τον κα­τοί­κων του χω­ριού μας κατά το 1974.
 • Βρί­σκε­ται δε υπό εξέ­λι­ξη η κα­τάρ­τι­ση και έκ­δο­ση κα­τα­λό­γου όλων των προ­σφύ­γων από το Κα­πού­τι με διευ­θύν­σεις και τη­λέ­φω­να.

Αφού λοι­πόν πε­τύ­χα­με τον πρώτο στόχο στρέ­ψα­με το κύριο βάρος των ενερ­γειών και δρα­στη­ριο­τή­των μας προς την νε­ο­λαία γιατί είναι βαθιά μας πε­ποί­θη­ση ότι για να μπο­ρέ­σου­με να δια­τη­ρη­θού­με ως οντό­τη­τα στο πέ­ρα­σμα του χρό­νου θα πρέ­πει να ορ­γα­νώ­σου­με και να κερ­δί­σου­με την νε­ο­λαία. Επί­σης έχου­με εντεί­νει την κοι­νω­νι­κή μας προ­σφο­ρά, στα πλαί­σια βέ­βαια των οι­κο­νο­μι­κών μας δυ­να­το­τή­των.
Με χαρά δε δια­πι­στώ­νου­με ότι το έργο αυτό άρ­χι­σε να απο­δί­δει καρ­πούς και μπο­ρού­με να σας δια­βε­βαιώ­σου­με ότι, έχου­με ενερ­γό νε­ο­λαία που αριθ­μεί γύρω στα 100 άτομα.

Κατά την διάρ­κεια των εκ­παι­δευ­τι­κών εκ­δρο­μών και κα­τα­σκη­νώ­σε­ων το βάρος μας επι­κε­ντρώ­νε­ται στα εξής:

 • Επι­σκέ­ψεις και ξε­να­γή­σεις σε αρ­χαιο­λο­γι­κούς, ιστο­ρι­κούς και μεί­ζο­νος πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής ση­μα­σί­ας χώ­ρους.
 • Ερ­γα­στή­ρια και συ­ναυ­λί­ες Πα­ρα­δο­σια­κής Κυ­πρια­κής Μου­σι­κής.
 • Ανα­βί­ω­ση της Πα­ρα­δο­σια­κής Λαϊ­κής Τέ­χνης της κα­τα­σκευ­ής ψα­θιών, που αν­θού­σε στο κα­τε­χό­με­νο σή­με­ρα χωριό μας.
 • Πα­ρου­σί­α­ση αρ­κε­τών θε­μά­των για το κα­τε­χό­με­νο Κα­πού­τι.
 • Πα­ρου­σί­α­ση πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών, Ιστο­ρι­κών και λα­ο­γρα­φι­κών θε­μά­των.
 • Συ­ζη­τή­σεις για τα σύγ­χρο­να προ­βλή­μα­τα της νε­ο­λαί­ας.
 • Γνω­ρι­μία με το πε­ρι­βάλ­λον, τους κα­τοί­κους και την λαϊκή πα­ρά­δο­ση των χώρων τους οποί­ους επι­σκε­πτό­μα­στε ή κα­τα­σκη­νώ­νου­με.
 • Καλ­λιέρ­γεια της για ατο­μι­κή και συλ­λο­γι­κή κοι­νω­νι­κή προ­σφο­ρά.

Καλ­λιέρ­γεια της διά­θε­σης για αντί­στα­ση και αγώνα μέχρι την επι­στρο­φή.

Επικοινωνία

Κοντέας 9Α, 2114 – Κυβερνητικός Οικισμός Αθαλάσσας
+357 99 629241
(Παντελής Παναγρίτης)
Σωματείο Νεολαίας

Το Σω­μα­τείο Νεολαί­ας «Ελεύ­θε­ρο Κα­πού­τι» ιδρύ­θη­κε στις 15 Ιου­λί­ου του 2001 στην Γα­λά­τα το οποίο επι­διώ­κει μη κερ­δο­σκο­πι­κούς, μη κομ­μα­τι­κούς και μη κυ­βερ­νη­τι­κούς σκο­πούς.

Οι σκο­ποί του σω­μα­τεί­ου είναι:

 • Η επι­στρο­φή στο Κα­πού­τι, σε συν­θή­κες δη­μο­κρα­τί­ας, ελευ­θε­ρί­ας και ασφά­λειας.
 • Η δια­τή­ρη­ση της μνή­μης του κα­τε­χό­με­νου μας χω­ριού, ο εντο­πι­σμός και η σύ­σφι­ξη των σχέ­σε­ων των νέων, οι οποί­οι κα­τά­γο­νται από αυτό, και η δια­τή­ρη­ση της νε­ο­λαί­ας ως δρών ορ­γα­νω­μέ­νο σύ­νο­λο, μέχρι την δη­μιουρ­γία των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για ελευ­θε­ρία και επι­στρο­φή στην κα­τε­χό­με­νη γη μας.
 • Η προ­βο­λή του πο­λι­τι­σμού μας και η δια­τή­ρη­ση και η αξιο­ποί­η­ση της πο­λι­τι­στι­κής μας κλη­ρο­νο­μιάς.
 • Η καλ­λιέρ­γεια του πνεύ­μα­τος αγά­πης προς τους συ­ναν­θρώ­πους μας.
 • Η προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος και η ανά­πτυ­ξη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής συ­νεί­δη­σης.
 • Η πα­ρο­χή βο­ή­θειας σε συγ­χω­ρια­νούς μας.

Το Σωματείο Νεολαίας διοργανώνει επίσης και διάφορες δραστηριότητες όπως:

Δύο εκ­δρο­μές για παι­διά και νέους

Κα­τα­σκή­νω­ση για παι­διά και νέους

Τε­λε­τή γνω­ρι­μί­ας και τίμησης για τους τε­λειό­φοι­τους της μέσης εκ­παί­δευ­σης.

Ανα­λυ­τι­κά, οι δρα­στη­ριό­τη­τές μας που αφο­ρούν στους νέους έχουν ως ακο­λού­θως:

Θε­ρι­νή κα­τα­σκή­νω­ση διάρ­κειας 7 ημε­ρών η οποία χω­ρί­ζε­ται σε μια πε­ρίοδο στην οποία συμ­με­τέ­χουν 50 πε­ρί­που νέοι.
Κατά τη διάρ­κεια της κατασκήνωσης οι νέοι πα­ρα­κο­λου­θούν και συμ­με­τά­σχουν σε προ­γράμ­μα­τα και ερ­γα­στή­ρια που έχουν ως κύριο άξονα την γνω­ρι­μία με το κα­τε­χό­με­νο χωριό μας, την πα­ρά­δο­ση, τον πο­λι­τι­σμό, τις ιστο­ρι­κές μνή­μες και την καλ­λιέρ­γεια των ηθι­κών αξιών.

Δύο εκ­δρο­μές κάθε χρόνο με ψυ­χα­γω­γι­κό και εκ­παι­δευ­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα που εξυ­πη­ρε­τούν τους πιο πάνω στό­χους καθώς και τη γνω­ρι­μία με τις φυ­σι­κές ομορ­φιές και τους αρ­χαιο­λο­γι­κούς χώ­ρους του ελεύ­θε­ρου τμή­μα­τος της πα­τρί­δας μας.

Τι­μη­τι­κή εκ­δή­λω­ση για τους εκά­στο­τε τε­λειό­φοι­τους της μέσης εκ­παί­δευ­σης κατά την οποία τους απο­δί­δο­νται τι­μη­τι­κές πλα­κέ­τες και γί­νε­ται δε­ξί­ω­ση με σκοπό την γνω­ρι­μία και την σύν­δε­ση με­τα­ξύ τους αλλά και με το σω­μα­τείο μας με τον τρόπο που λει­τουρ­γεί.

Δια­γω­νι­σμός ανά­με­σα στους νέους για Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη κάρτα με θέμα το κα­τε­χό­με­νο χωριό μας η οποία απο­στέλ­λε­ται σε όλους τους συγ­χω­ρια­νούς μας στην Κύπρο και το εξω­τε­ρι­κό.

Όλες οι πιο πάνω εκ­δη­λώ­σεις είναι κατά το με­γα­λύ­τε­ρό τους μέρος επι­χο­ρη­γη­μέ­νες από το Σω­μα­τείο μας γιατί στό­χος μας είναι η όσο το δυ­να­τό μα­ζι­κό­τε­ρη συμ­με­το­χή.

Κοντέας 9Α, 2114 – Κυβερνητικός Οικισμός Αθαλάσσας